Frösshammar miljöarbete

Vårt miljöarbete

Frösshammar AB har i flera år arbetat för att minska vår miljöpåverkan och i vårt systematiska miljöarbete använder vi Svensk Miljöbas metodik. Vårt miljöarbete omfattar alla delar av vår verksamhet inklusive produkter vi köper och de leverantörer vi samarbetar med till de direkta aktiviteter som vi själva genererar såsom transporter till och från vår anläggning, användandet av energi och material, avfallshantering till återvinning och återanvändandet av däck och fälgar.

Miljödiplom Svensk miljöbas

Vision 

Genom ett lågkostnadsövertag säkerställer vi vår konkurrenskraft. Ett lågkostnadsövertag innebär att i alla lägen undvika slöseri med resurser. Miljö är en resurs jämlikt med kompetens och finansiella medel. Resultatet av vårt arbete skapar förutsättningar för hållbar affärsutveckling och ger Frösshammar en miljöfördel jämfört med de alternativ som konkurrerar med vår produkt. Genom ständiga förbättringar är vår vision att Frösshammar skall vara ledande och ett föredöme på de marknader vi verkar.

Miljöpolicy 

Frösshammar AB skall uppfattas som ett seriöst företag som driver verksamheten och tillhandahåller produkter och tjänster som motsvarar de krav som ställs i aktuell lagstiftning samt förebygga föroreningar. Vi ska ha en god insyn i våra underleverantörers miljöprogram och i vårt arbete ingår att kontinuerligt följa och förbättra en rad nyckeltal som mäter vår verksamhets miljöbelastning. Nyckeltalen återspeglar vår resursförbrukning i form av el och avfall och hur vi förlänger våra produkters livscykel samt hur vi ökar produkter på marknaden som förbrukar mindre drivmedel. Vi skall vara konkurrenskraftiga utöver leveranssäkerhet, pris även inom miljöområdet. Genom att leva upp till vår miljöpolicy och de utmaningar den ger eftersträvar vi en affärsmässig helhetssyn. Vi ska tillsammans med våra kunder och leverantörer verka för ett aktivt miljöarbete

Vårt miljöarbete i praktiken

Sedan vi började med vårt systematiska miljöarbete har vi genomfört de stora åtgärderna som t.ex. att vi minskat vägtransporterna genom att lasta om från tåg till lastbil på den terminal som ligger närmast vår anläggning. 

Vi har miljömöten där vi löpande går igenom hur vi ligger till med våra nyckeltal och diskuterar ämnen och förslag på hur vi kan minska vårt miljöavtryck. 

Andra exempel är att vi endast använder vattenkraftsproducerad el, att vi har optimerat avfallshanteringen tillsammans med vår leverantör och att våra medarbetare genomför löpande utbildning i miljöarbete.

Hjulspår Miljöavtryck
Miljöarbete svenska vägar

Miljöansvarig 

Miljöansvaret är hos Frösshammar är uppdelat i två funktioner, en praktisk och en mer strategisk. Det yttersta miljöansvaret på Frösshammar har VD. Delar av arbetsuppgifterna delegeras till funktioner enligt nedan:

Funktionen Miljöansvarig är ett praktiskt miljöansvar på kontoret och lagret. Miljöansvarig har till uppgift att se till att de dagliga rutinerna kring källsortering, inköpsrutinen följs. Rollen som miljöansvarig innefattar också deltagande i ledningsgruppen. I arbetet för denna funktion ligger också uppgiften att bistå med faktaunderlag för att visa att vi lever som vi lär.

Den andra funktionen Miljökoordinator är av mer strategisk och omvärldsbevakande karaktär. Det är Miljökoordinatorn som sammanställer underlag och gör analyser av nyckeltal samt sammanställer miljödiplomeringsarbetet och initierar miljöutbildningar och möten.

Inköp och inköpsansvarig 

Inköpsansvarig ansvarar för att alla inköpskrav, både ur miljö- och kvalitetssynpunkt. Inköpsansvarig ansvarar tillsammans med miljöansvarig också för att leverantörerna bedöms och att leverantörslistan är uppdaterad. En ny bedömning av leverantörerna ska göras minst vart tredje år. För inköp av material till lagret ansvarar Inköpsansvarig i enlighet med riktlinjerna ovan. Generellt gäller, att när inköp görs på vårt företag ska det mest miljöanpassade alternativet väljas om produkterna för övrigt är likvärdiga. För inköp lägre än 5 000 kr får det miljöanpassade alternativet vara 10 % dyrare och ändå väljas. Använd i första hand de godkända leverantörerna enligt vår leverantörslista. Om en ny leverantör behövs ska denne bedömas med hjälp av vår miljödeklaration.

Resepolicy 

Vid val av färdsätt skall hänsyn tas till kostnad, miljö och tid. Vid varje tillfälle skall optimalt färdsätt väljas. Vår vision guidar oss att göra de val som är de rätta. Tåg är prioriterat färdmedel. Vid flygresa väljer vi att klimatkompensera. Vid eventuellt behov av att hyra bil ska miljöbil i första hand hyras.

Intern och extern kommunikation 

Miljöarbetet ska kommuniceras internt via våra miljöfikor. För vår externa kommunikation är huvudsakliga kanalen vår hemsida. Där ska miljöpolicy och vissa mätetal som inte kan betraktas som affärshemligheter finnas tillgängliga. 

Brand och nödlägesberedskap

Den största risken för att Frösshammar ska orsaka utsläpp är ifall det skulle uppstå en brand på lagret. Som underlag för vår nödlägesberedskap använder vi en rapport som heter ”Att minska risken för brand på deponier och Förslag till brandriskanalys Rapport D2007:05”. Den är framtagen av Avfall Sverige och avser främst avfallsdeponier, men redogör i allt väsentligt för hantering av däck. I rapporten skriver författarna att bränder i gummidäck är mycket svåra att begränsa och hindra från att spridas så är det viktigt: att den lagrade mängden begränsas. Utifrån rekommendationerna i rapporten har vi använt en checklista för att stämma av vårt utgångsläge för arbetet med nödlägesberedskapen och riskreduceringsarbetet.

Avfall 

Avfall, som har egenskaper som gör att det kan medföra skador eller annan olägenhet på människor eller i miljön, klassas som farligt avfall. Det kan vara giftigt för miljön, skadligt för hälsan, frätande, smittsamt, explosivt eller brandfarligt etc. Exempel på farligt avfall är spilloljor, oljefilter, rester av lösningsmedel, kylarvätskor, batterier och lysrör. I Avfallsförordningen (2001:1 063) finns alla avfallsslag som klassas som farligt avfall uppräknade. Farligt avfall ska hanteras skiljt från annat avfall. Det måste hanteras så att det inte riskerar att komma ut i avlopp eller till omgivningen och så att det inte orsakar andra skador.

Rutin för hantering av miljöavvikelser och förbättringar 

Denna rutin omfattar avvikelser som uppkommer i verksamheten samt förslag till förbättringar av miljöarbetet. Det gäller exempelvis avvikelser och förbättringsförslag som lämnas av medarbetarna i verksamheterna och som gäller miljön. Omfattning Avvikelser som handlar om arbetsmiljö, säkerhet, med mera är inte miljöavvikelser och omfattas därför inte heller av denna rutin. Hantering av in rapporterade avvikelser och förbättringsförslag beskrivs i ”Avvikelsehantering, generell rutin”

Definition av miljöavvikelse; en miljöavvikelse sker då miljölagstiftning eller styrande dokument för miljöarbetet inte följs. Miljöavvikelser är sådana som kan klassificeras under begreppen avfall, resursslöseri, kemiska produkter, transporter och utsläpp. 

Exempel på miljöavvikelser som ska rapporteras och utredas: Felaktig hantering av kemikalier, exempelvis utsläpp av miljöfarliga kemikalier till mark, luft eller vatten. Systematiska fel och större brister vid källsortering Att vi kontinuerligt avviker från vår inköpspolicy 

Exempel på förslag till förbättrande åtgärder: Byte av farlig kemikalie till mindre farlig En åtgärd som medför lägre energianvändning En åtgärd som minskar mängden avfall 

Miljöansvarig är ansvarig för att rapportera och dokumentera ev. miljöavvikelser i en för ändamålet tillgänglig pärm. Miljöansvarig rapporterar icke akuta miljöavvikelser på miljöfikorna. Vid omfattande och akuta avvikelser rapporterar medarbetare direkt till Chef. Miljökoordinator är ansvarig för att pärm och formulär för avvikelser finns på plats samt att på miljöfikor dokumentera förbättringsförslag och stötta chef och medarbetare i att förbättringsförslag genomförs. Detta gäller de avvikelser som är klassade som miljöavvikelse.

Värna om svensk miljö

Så följer vi upp effekten av vårt miljöarbete

Vi följer förändringen av verksamhetens miljöpåverkan genom följande nyckeltal:

Däck skickade till regummering genom totalt antal sålda däck 

Detta nyckeltal ska tolkas på ett sådant sätt att ett högre värde är bättre, det betyder att vi tagit hand om fler däck som går för regummering, vilket innebär en ökad livslängd för däcken. 

Nya däck sålda till nya kunder 

Detta nyckeltal som återspeglar den minskade miljöbelastningen och ökade livslängden genom att däck fyllda med luft minskar på vägarna och ersätts av däck fyllda med nitrogen. Ett ytterligare mätetal kan kopplas till ”Nya däck sålda till nya kunder”; eftersom Frösshammar använder zinkvikter i stället för blyvikter för att balansera däcken minskas till följd av nya däck till nya kunder mängden bly i omlopp.

Förbrukning av el 

Detta nyckeltal syftar till att kontinuerligt ha kontroll på vår förbrukning av el. Genom att följa nyckeltalet ser vi ganska fort om elförbrukningen förändras på ett sådant sätt som inte kan kopplas till ökad eller minskad verksamhet. 

Avfall genom antal tömningar 

Antalet ton avfall dividerad med antalet hämtningar. Där ett högre värde visar att hämtningarna är färre, att fyllnadsgraden är högre och/eller att mängden avfall minskar. 

Miljöcertifierade underleverantörer 

Vi arbetar kontinuerligt med att öka andelen underleverantörer som har ISO-certifiering eller motsvarande.

Nedan hittar du mer information om vårt miljöarbete. 
I PDF-filerna återfinns utöver själva diplomet vår miljöberättelse för 2020 och 2021, samt våra policydokument.

För frågor om vårt miljöarbete kontakta oss gärna på info@frosshammar.se
För frågor om Svensk Miljöbas på Föreningen Svensk Miljöbas.

 

VÅRA MILJÖDOKUMENT

– MD Miljödiplomering Miljödiplom Frösshammar 2021
– Miljöberättelse Frösshamars Däck AB 2020
– Samlat policydokument Frösshammars Däck AB 2021
– Miljöberättelse Frösshamars Däck AB 2016